Algemene Voorwaarden

Algemeen

Kindercoachpraktijk Wijs! is opgericht door Hester Geerdinck, gevestigd in Amersfoort en ingeschreven bij KvK Gooi- en Eemland onder nummer 62162136. Kindercoachpraktijk Wijs! richt zich op het coachen van kinderen tussen de 6 en 18 jaar. Kindercoachpraktijk Wijs! is aangesloten bij beroepsvereniging Adiona en het Kindercoachgilde.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Kindercoachpraktijk Wijs! en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Toestemming begeleiding

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Kindercoachpraktijk Wijs! kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Tijdens een eerste afspraak zal Kindercoachpraktijk Wijs! de opdrachtgevende ouder(s) wijzen op de  toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.kindercoachpraktijkwijs.nl/algemenevoorwaarden
en www.kindercoachpraktijkwijs.nl/tarieven

Vertrouwelijkheid

Kindercoachpraktijk Wijs! is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching-sessie. Voor overleg met derden in het belang van het kind jonger dan 16, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. 
Kindercoachpraktijk Wijs! zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgevers en kind, in overeenstemming met de persoonlijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
www.kindercoachpraktijkwijs.nl/privacyreglement
Kindercoachpraktijk Wijs! is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van Kindercoachpraktijk Wijs! is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Het kind zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Kindercoachpraktijk Wijs! is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kindercoachpraktijk Wijs! Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Kindercoachpraktijk Wijs! Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Kindercoachpraktijk Wijs! u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling

Kindercoachpraktijk Wijs! is aangesloten bij Stichting Adiona, de beroepsvereniging voor kindercoaches en kinderyogadocenten. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/ verzorgers toch niet tevreden zijn.
Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.
Kindercoachpraktijk Wijs! heeft een klachtenregeling vastgesteld via Stichting Adiona, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wanneer de bij Adiona aangesloten professional er met de ouders/ verzorgers niet uitkomt kunnen zij samen een beroep doen op deze klachtenregeling.

Regels rond een afspraak voor kinderen

De ouder dient tijdens de coaching-sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na de coaching-sessie  is er eventueel kort de gelegenheid om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. het kind uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail. Tijdens het coachen van kinderen wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail.

Tarieven

De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van te voren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Kindercoachpraktijk Wijs! t.n.v. H. Geerdinck IBAN NL09 INGB0673322157

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Kindercoachpraktijk Wijs! een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Kindercoachpraktijk Wijs! gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Kindercoachpraktijk Wijs! genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Kindercoachpraktijk Wijs! gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.